Missie, visie en meer

De algemene doelstelling van zwemvereniging De Vrije Slag is: de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. Hiervoor is de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Vanuit deze algemene doelstelling werkt de zwemvereniging met de volgende visie:

Zwemvereniging De Vrije Slag wil een vereniging zijn waar zwemmers en trainers met plezier en in een veilige omgeving streven naar een optimale persoonlijke (zwem-)prestatie, daarin ondersteund en gefaciliteerd door tal van vrijwilligers.

Vanuit deze visie hebben we als zwemvereniging de volgende missie:

Optimale (zwem-)prestatie en plezier in en om het bad.

Doelgoepen:

De allerjongsten

Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar die minimaal in het bezit zijn van zwemdiploma B kunnen terecht bij zwemvereniging De Vrije Slag. Hier wordt voortgeborduurd op wat ze hebben geleerd tijdens het diplomazwemmen. De allerjongsten krijgen speciale begeleiding van opgeleide trainers en assistenten om spelenderwijs te wennen aan de wedstrijdzwemsport. Speciale aandacht wordt besteed aan de zwemslagen die zij in de basis beheersen. Langzamerhand wordt de techniek van deze slagen verder ontwikkeld naar wedstrijdniveau. Tegelijkertijd wordt gedoseerd met hen gewerkt aan de vlinderslag.
Natuurlijk komen ook andere onderdelen aan de orde, zoals starten en keren, de wedstrijdreglementen, sprinten (25 en 50 meter), de langere afstanden (100, 200 en 400 meter) en estafettes. Maar dan zijn de meesten al een paar jaar verder!\

De wedstrijdzwemmers

Uiteraard is voor nieuwe leden die wat ouder zijn eenzelfde soort traject, maar dat verloopt meestal wat sneller. Voor de allerjongsten zijn er al verschillende officiële KNZB wedstrijden, waaraan De Vrije Slag ook deelneemt. Als naar het oordeel van het trainerskorps kinderen conditioneel en technisch voldoende ‘in huis hebben’, mogen zij zwemmen tijdens de zogenaamde Speedowedstrijden. Hierin strijden zwemmers en zwemsters tegen jaargenoten van andere verenigingen. Deze wedstrijden worden regionaal georganiseerd, maar de gezwommen tijden worden landelijk vergeleken. Bij iedere wedstrijd is een grote groep zwemmers van De Vrije Slag van de partij, samen met trainers en begeleiders. Ieder jaar worden ook provinciale Speedofinales gezwommen. De Vrije Slag is tijdens deze finales vertegenwoordigd door meerdere jongens en meisjes! De oudere zwemmers en zwemsters komen regionaal, in competitie en in individueel verband uit tegen andere verenigingen. Ook hier geldt weer: een grote familie die de zwemmers zoveel mogelijk luid en duidelijk steunt tijdens de individuele afstanden en estafettes!

Rugcrawl techniek2

De conditiezwemmers/ masters

Wedstrijden zwemmen is leuk. Maar uiteindelijk kost dat ook veel tijd door de vele trainingen die je daarvoor over moet hebben. Met name als sporters ouder worden en maatschappelijke zaken belangrijker worden (studeren, werk, gezin en dergelijke), is er geen tijd meer voor het actief wedstrijdzwemmen. Daarom is er voor deze groep als alternatief het conditiezwemmen. Dit kan aan de hand van trainingsschema's, maar het is natuurlijk ook mogelijk om zelf te bepalen wat en hoeveel je zwemt.

Samenvattend biedt zwemvereniging De Vrije Slag meer dan 100 leden de mogelijkheid om de zwemsport te beoefenen onder het motto “Optimale (zwem-)prestatie en plezier in en om het bad”. Er heerst een goede sfeer en met een goede begeleiding wordt op een reëel niveau gesport.

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 Door het lidmaatschap van de KNZB vallen alle vrijwilligers onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht).

Alle vrijwilligers voor wie dit relevant is dienen op verzoek van het bestuur een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen en overhandigen aan het bestuur. Inmiddels hebben alle vrijwilligers voor wie dit relevant is een VOG overlegd. Deze VOG wordt periodiek hernieuwd.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Zie hier voor contactgegevens van onze vertrouwenspersonen

(c) 2022 Zwemvereniging De Vrije Slag - Ede